На основу члана 28. став 8. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЗА ОДУСТАНАК ОД УГОВОРА НА ДАЉИНУ ИЛИ УГОВОРА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ИЗВАН ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА


Члан 1.

Овим правилником се уређује облик и садржина обрасца за одустанак од уговора закљученог на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија (у даљем тексту: образац за одустанак).

Члан 2.

Образац за одустанак садржи:

  1. назив, адресу, број телефона, број факса и електронску пошту трговца;
  2. изјаву потрошача којом на јасан и разумљив начин обавештава трговца да одустаје од уговора;
  3. датум закључења уговора;
  4. датум пријема робе;
  5. разлоге за одустанак, уз напомену да потрошач није дужан да их наведе;
  6. име, презиме и адресу потрошача;
  7. својеручни потпис потрошача, уколико образац доставља поштом или

факсом;

  1. датум попуњавања обрасца.

Члан 3.

Образац за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини обрасца за једнострани раскид уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија („Службени гласник РС”, број 50/11).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 111-00-77/2014-11

У Београду, 18. фебруара 2015. године


МИНИСТАР

Расим Љајић

Образац

Изјава

о одустанку од уговора закљученог на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија

Овим путем изјављујем да одустајем од уговора о куповини, који сам склопио/ла куповином на даљину преко сајта www.cdr.rs или у малопродајном објекту СТР и Комисион “ЦДР” Цара Лазара 2, Панчево.Попуњава трговац

Назив:

Адреса:

СТР и Комисион

”ЦДР”

Цара Лаѕара 2

Број телефона/факса:

Електронска пошта:

013/351-059

info@cdr.rs

Попуњава потрошач

Овим обавештавам да одустајем од уговора о продаји следеће робе/услуге (*):

Датум закључења уговора

Датум пријема робе

Разлози за одустанак (није обавезно попуњавати):

Име и презиме потрошача:

Адреса потрошача:

Потпис потрошача

(уколико се доставља поштом или факсом):

Датум

(попуњавања обрасца):

(*) Прецртати непотребно.


Након пријема обрасца изјаве о одустајању од уговора, без одлагања ћете примити обавештење о пријему изјаве о одустајању од уговора, заједно са упутством за враћање робе.

Трошкове враћања робе сноси купац.

Изјава о приватности података:

Подаци које доставите у овом обрасцу служе за евидентирање измена у промету и “ЦДР” их неће складиштити нити корисити у друге сврхе.Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing